Překlady

Překládáme rychle a kvalitně do více než 40 jazyků.

Obratem posoudíme váš projekt, navrhneme optimální řešení a zašleme vám nabídku s jasnou cenou a závazným termínem. Přeložíme dokumenty z jakéhokoliv oboru, jakékoliv specializace. S ohledem na účel překladu vám doporučíme nejvhodnější způsob zpracování (cenové balíčky Economy, Standard, Premium), takže zaplatíte jen za to, co skutečně potřebujete.

I v běžném termínu obdržíte vyhotovený překlad ve velmi krátkém čase. Zakázky do 2 000 slov vám dodáme do 48 hodin.

U větších zakázek pak každých dalších 2 000 slov zpracujeme za 24 hodin. Termíny pro rozsáhlé projekty stanovíme individuálně na základě vašich potřeb a požadavků.

Co je to soudní překlad, někdy nazývaný úřední či ověřený překlad nebo také překlad “s kulatým razítkem”?

Soudní překlad je vyhotovení úředně ověřeného překladu, které může být provedeno pouze soudním překladatelem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti, a to v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, účinný od 1.1.2021. Přeložená listina, případně její opis, je spojena s překladem a na poslední stranu překladatelského úkonu je připojena překladatelská doložka, která je soudním překladatelem vlastnoručně podepsána a opatřena překladatelskou pečetí.

Příklady úředních listin, u kterých se v případě jejich předkládání v zahraničí, vyhotovuje úředně ověřený překlad:

  • matriční doklady – rodný list, úmrtní list, oddací list
  • doklady o studiu – doklad o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání
  • obchodní listiny – výpisy z rejstříků a registrů, zakladatelské listiny, smlouvy, stanovy, notářské zápisy, auditní zprávy, plné moci
  • zdravotní doklady – legalizují se jen veřejné listiny předem ověřené MZ, nikoliv zdravotnické doklady a dokumenty
  • listiny vydané finančními orgány – daňová přiznání
  • listiny vydané justičními a notářskými orgány

S jakými typy překladů a ověření se můžete setkat?

  • úřední listinu stačí soudně přeložit,
  • listinu musíte opatřit apostilou a poté soudně přeložit,
  • soudní překlad se musí navíc superlegalizovat.

Postup překládání a ověřování listin se odvíjí od toho, v jaké zemi chcete listinu předkládat.

Úřední listinu stačí soudně přeložit v případě, kdy má ČR se zemí, kde chcete listinu předkládat, uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.

Pokud země, ve které potřebujete úřední dokument předložit, není smluvním státem dvoustranné mezinárodní smlouvy o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, je třeba dohledat, zda je tato země signatářem tzv. Haagské úmluvy o apostile. Pokud ano, je třeba soudní překlad navíc ještě opatřit tzv. apostilní doložkou.

Pokud země nemá s ČR sjednanou dvoustrannou mezinárodní dohodu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, ani není signatářem Úmluvy o apostile, je třeba úřední listinu superlegalizovat. Takovou listinu je třeba nejdříve ověřit u ústředního orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, apod.). Toto ověření zaručuje, že další orgány mohou považovat tento dokument za legitimní. Poté je třeba navštívit skupinu legalizace odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí, která k dokumentu připojí také své vyšší ověření. To je poslední krok, který učiníte s listinou na území ČR. Takto ověřený dokument je poté třeba nechat ověřit u zastupitelského úřadu státu, ve kterém bude dokument předkládán. Toto konečné ověření se nazývá právě proces superlegalizace.

Spolupracujeme s profesionálním týmem zkušených a spolehlivých překladatelů a korektorů, a proto i expresní překlady od nás obdržíte v bezvadné kvalitě. Ať již potřebujete mít překlad krátkého textu na stole do několika hodin nebo nám svěříte rozsáhlý projekt, u kterého je pro vás expresní zpracování v urgentním režimu prioritou, můžete se spolehnout, že od nás obdržíte vyhotovený překlad přesně ve sjednaném termínu.

Moderní technologie

CAT (Computer Aided Translation) je překlad ve specializovaném softwaru, který umožňuje vytvářet, sdílet a opakovaně využívat překladovou paměť a terminologii získanou v průběhu každého překladu. Nejedná se o strojové překlady ani o překlady prostřednictvím komerčních překladačů.

Terminologický slovník je integrován přímo v CAT nástroji. V průběhu překladu se pak klíčová slova nabízí překladateli automaticky.

Výhodou CAT překladů je nejen záruka konzistentní terminologie napříč vašimi texty, ale také finanční a časová úspora díky neustále se rozšiřující překladové paměti.

Rozsáhlé a dlouhodobé projekty

Máme mnohaleté zkušenosti se zajištěním rozsáhlých a technicky náročných projektů.

Sestavíme pro vás speciální tým překladatelů a korektorů, kteří budou souběžně překládat prostřednictvím CAT nástroje v on-line režimu za použití sdílené překladové paměti a terminologie.

Díky tomuto postupu bude váš překlad vyhotoven nejen rychle, ale bude i terminologicky konzistentní.

Webové stránky
Uživatelské příručky
Technické dokumenty
Marketingové materiály
Smlouvy

AUTOMOTIVE PŘEKLADY

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PŘEKLADY

PŘEKLADY ICT TECHNOLOGIE

MARKETINGOVÉ PŘEKLADY

MEDICÍNSKÉ PŘEKLADY

PRÁVNÍ PŘEKLADY

PŘEKLADY PRO ENERGETIKU

PŘEKLADY STAVEBNICTVÍ

TECHNICKÉ PŘEKLADY