Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizováno ke dni 1.9.2022

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů, společnost mia translate s.r.o., IČ 03650910, se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíl C, vložce 235546 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy a předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů”), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR”). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.miatranslate.cz (dále jen „internetové stránky”).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují  na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, kategorie osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, následovně:

pro účely plnění smluvního vztahu adresní a identifikační údaje zákazníka po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

pro marketingové účely adresní a identifikační údaje zákazníka po dobu 10 let

Správce předá Vaše osobní údaje pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

Smluvním partnerům, kteří jsou potřební pro realizaci smluvního vztahu např. dodavatelům informačních technologií, poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb, dodavatelům překladatelských a tlumočnických služeb;

Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu jeho oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.).

Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost pro účely realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace;

zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb prostřednictvím e-mailových zpráv, SMS zpráv nebo telefonicky;

plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro účely poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona a vedení účetnictví;

statistické účely, což představuje anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek pro nabídku relevantního obsahu;

zobrazování reklam na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

oprávněný zájem pro účely vymáhání dlužných částek za dodané služby nebo našich jiných pohledávek, posouzení bonity a důvěryhodnosti, přímý marketing, zajištění bezpečnosti sítě a informací atp.

Vaše osobní údaje zpracovává správce po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky nebo provedení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány nebo je dána právními předpisy.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od vás získali souhlas k zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

pro komunikaci v rámci poptávané služby, zpracování nabídky a při následné realizaci objednané služby

pro zasílání obchodních sdělení v rámci naší marketingové komunikace

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů jsou následující

identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, IČ, telefonní číslo, e mailová adresa);

údaje o poskytovaných a přijímaných službách;

údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak);

platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

O souhlas Vás požádáme v případě neexistence smluvního vztahu, nebo jiného důvodu vyhovujícího požadavkům GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu info@miatranslate.cz nebo v poštovním styku na naši adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje.  Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, opravit Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat o omezení zpracování;

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojovém formátu, více viz čl. 20 GDPR;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste správi udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.miatranslate.cz nebo prostřednictvím emailu: info@miatranslate.cz.